ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

A Hell Energy Magyarország Kft.(Adatkezelő) tiszteletben tartja az Ön magánszférájának védelmét és nagy gondot fordít a személyes adatok védelmére. A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy megfelelő információkat nyújtson a 2022-es EFOTT fesztivál alatt – 2022. július 13. és 17. között – a „HELL ENERGY – NEKED CSAK EGY MOZDULAT, DE A DOBOZNAK ÚJ ÉLETET ADSZ!” dobozgyűjtő Promóció keretében készült fénykép és videófelvételekkel kapcsolatos adatkezelésekről, valamint az Önt, mint érintettet megillető jogokról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelések során maradéktalanul megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

 

 

  1. AZ Adatkezelő elérhetőségei

Hell Energy Magyarország Kft.

székhely:                      1062 Budapest, Andrássy út 126.

cégjegyzékszám:        01-09-729429

elérhetőség:               marketing@hellenergy.hu

 

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja, valamint az adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő által végzett adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatkezelés célja

Érintett adatok

Jogalap

Megőrzési idő

Fényképek / videófelvételek készítése és a felvételek megküldése az érintett e-mail címére

(i)      Fénykép / videófelvétel

(ii)    E-mail cím

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szolgáltatás nyújtása (azaz a szerződés teljesítése)

az EFOTT fesztivál végét követően a fényképek / videófelvételek haladéktalanul törlésre kerülnek

Amennyiben Ön az e-mail cím megadását megtagadja, úgy előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a vonatkozó szerződést (azaz nem lehetséges a szolgáltatás nyújtása).

 

  1. Személyes adatok címzettjei
  • Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a szolgáltatásai nyújtása érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó feladata a felvételek tárolása és az érintett személyek részére történő megküldése. Fontos azonban, hogy az adatfeldolgozó saját célra nem jogosult az Ön személyes adatait felhasználni.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó:

Név

Cím

Tevékenység

Majszlinger Tamás e.v.

8000 Székesfehérvár Selmeci u. 64.

felvételek tárolása, érintettek részére történő megküldése

 

  • Más adatkezelők részére történő adattovábbítás

Az Adatkezelő más adatkezelők részére nem továbbítja a személyes adatokat.

 

  1. Adattovábbítások

A személyes adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra.

 

  1. Érintetti jogok

Jog

Az adott jog tartalma

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

A helyesbítéshez való jog

Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

–          már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

–          Ön visszavonta a hozzájárulását;

–          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);

–          jogellenesen kezeltük adatait;

–          jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

–          vitatja az adatok pontosságát;

–          az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;

–          nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;

–          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

levelezési cím: 1363 Budapest Pf. 9.

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu