REGULAMENTUL CONCURSULUI

Castiga 10 kituri de produse ENERGY COFFEE si accesorii semnate de Zuleyka Rivera

organizat de societatea ”HELL ENERGY Hungary Ltd.”

pe pagina de facebook HELL ENERGY ROMANIA

https://www.facebook.com/hellenergyro

1. Organizator:

Concursul <<Castiga 10 kituri de produse ENERGY COFFEE si accesorii semnate de Zuleyka Rivera>> este organizat de Societatea ” HELL ENERGY Hungary Ltd.” (denumit în continuare ”Organizatorul”), cu sediul social în Budapesta, Strada Andrássy út nr. 126, inregistrata sub numărul 13324223-4-44, cu cod de identificare fiscala HU17782263, reprezentata la incheierea prezentului Regulament de domnul Zsolt Barabás, in calitate de Director General, care, pentru acordarea premiilor concursului, actioneaza in parteneriat cu agentia PR.IN Grup SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Popa Savu nr. 16, inregistrata la Oficiul Bucuresti al Registrului Comertului cu nr. J40/9794/2003.

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

2.  Locul de desfasurare a Concursului:

Concursul se desfasoara online pe https://www.facebook.com/hellenergyro. Premiile vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

3. Perioada de desfasurare a Concursului:

Concursul se desfasoara in perioada 13-19 decembrie 2021, ora 23.59.

Lista castigatorilor va fi afisata pe data de 20.12.2021 pe pagina de Facebook Hell Energy Romania: https://www.facebook.com/hellenergyro

4. Mecanismul Concursului:

 • Pentru a se inscrie in Concurs, participantii trebuie sa raspunda la postarea de concurs: Cine este irezistibilul personaj feminin care a devenit ambasadorul brandului ENERGY COFFEE în anul 2020?, disponibila la adresa de https://www.facebook.com/hellenergyro.
  • Pentru a se putea inscrie in Concurs, participantii trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • Sa detina un cont activ si real de Facebook
 • Sa fie fani ai paginii de Facebook Hell Energy Romania – https://www.facebook.com/hellenergyro
 • Sa locuiasca in Romania ori sa poata furniza o adresa din Romania la care sa fie trimis premiul in eventualitatea in care se afla printre castigatori.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a participantilor ce nu respecta conditiile concursului.
  • Prin inscrierea la concurs participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte acest lucru.
  • Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.
  • In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs angajatii Organizatorului, membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

6. Desemnarea castigatorilor:

6.1. Castigatorii concursului vor fi desemnati prin tragere la sorti, prin intermediul unei aplicatii care asigura caracterul aleatoriu al acestei operatiuni: random.org. Dupa extragerea celor cinci potentiali castigatori, vor fi extrase cate trei rezerve pentru fiecare dintre acestia, la care se va apela in cazul in care un potential castigator nu poate fi validat.

6.2. Lista cu conturile de Facebook ale celor 10 potentiali castigatori va fi publicata pe pagina de Facebook de la adresa https://www.facebook.com/hellenergyro. Pentru validarea castigului, fiecare dintre detinatorii acestor conturi trebuie sa conctacteze pe organizator printr-un mesaj privat transmis pe Facebook la adresa acestuia pana pe 07.01.2022, pentru confirmarea participarii, urmand a furniza apoi datele de contact necesare livrarii premiului castigat (numele complet, numar de telefon, adresa de livrare).

6.3. Castigatorii isi exprima acordul pentru prelucrarea de catre organizator a datelor cu caracter personal.

6.4. Daca un potential castigator nu il contacteaza pe organizator pana la data de 07.01.2022, acesta nu va fi validat si Organizatorul va apela la lista de rezerve extrase conform art.6.1 de mai sus, care vor fi contacta pentru validare pe  va  premiul va deveni nul si va fi acordat primei persoane de pe lista de rezerve. Procedura va fi repetata pana la stabilirea castigatorului final si/sau epuizarea numarului de rezerve.

7. Premiile

 • In cadrul acestui concurs se acorda 10 premii ce constau in produse ENERGY COFEEE si accesorii semnate de Zuleyka Rivera. Cele 10 premiile constau în:
 • Premiul 1: O șapcă semnată de Zuleyka Rivera, ambasadorul brandului ENERGY COFFEE și 3 băuturi pe bază de cafea și lapte ENERGY COFFEE.
 • Premiile 2, 3, 4, 5, 6 și 7: câte un poster semnat de Zuleyka Rivera, ambasadorul brandului ENERGY COFFEE și câte 3 băuturi pe bază de cafea și lapte ENERGY COFFEE.
 • Premiile 8, 9 și 10: câte un recipient reutilizabil pentru cafea și câte o băutură pe bază de cafea și lapte semnate de Zuleyka Rivera, ambasadorul brandului ENERGY COFFEE și câte 3 băuturi pe bază de cafea și lapte ENERGY COFFEE.
  • Un participant poate sa castige un singur premiu in cadrul acestui concurs.
  • Un premiu acordat nu poate fi inlocuit cu alte bunuri sau produse si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani; in cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care castigatorul refuza preluarea premiului de la reprezentantul Agentiei, refuza semnarea procesului-verbal de predare-primire etc.), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a apela la rezervele extrase conform prezentului regulament. Orice alte cheltuieli sau obligatii de orice alta natură, în legatura cu intrarea castigatorului in posesia premiului, sunt în sarcina exclusivă a câstigatorilor. In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.
  • Premiile vor fi acordate castigatorilor sub conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.
  • Valoare totala a premiilor este de 1.000 lei.

8. Protectia datelor personale:

Organizatorul – in calitate de Operator si Agentia  – in calitate de imputernicit a acestuia, prelucreaza datele personale ale Participantilor in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal –  Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR, in urmatoarele conditii:

Identitatea operatorului de date

Datele transmise de participanti sunt prelucrate de HELL ENERGY Hungary Ltd., cu sediul social în Budapesta, Strada Andrássy út nr. 126, inregistrata sub numărul 13324223-4-44, cu cod de identificare fiscala HU17782263, denumita in continuare Operator.

Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal prelucrare in cadrul Concursului sunt prelucrate de catre Operator, prin intermediul Agentiei imputernicite, in urmatoarele scopuri:

Daca persoanele care doresc sa participe si/sau castigatorii refuza sa furnizeze datele solicitate pentru inscriere si/sau validare, este imposibil ca acestia sa fie inscrisi in Concurs sau validati pentru a li se  acorda premiile.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor personale

Pentru scopul organizarii Concursului si al gestionarii inscrierilor, precum si pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a).

Datele prelucrate

In cazul castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti se prelucreaza urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, adresa livrare.

Perioada prelucrarii

Datele participantilor se stocheaza pe o perioada de 90 de zile de la terminarea concursului.

Modul de prelucrare

Pentru scopul Concursului, datele vor fi colectate si stocate in baza de date a participantilor (a persoanelor inscrise pentru participarea la tragerea la sorti si desemnarea castigatorilor). Datele personale colectate sunt procesate de imputernicitul PR.IN Grup SRL pentru organizarea extragerii, validarea castigatorilor, contactarea acestora si trimiterea premiilor. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul PR.IN Grup S.R.L. (Agentia de implementare). Datele nu vor fi transferate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția numelui si prenumelui ce vor fi facute publice conform O.G. 99/2000, republicata actualizata in anul 2015 si a situațiilor în care Operatorul și/sau Imputerniciții sunt obligați de lege să dezvăluie asemenea date personale către autorități.

Drepturile persoanelor vizate

În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul de a solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Are de asemenea dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Operatorul prin e-mail transmis la adresa: marketing@hellenergy.ro

9. Litigii:

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

9.2. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

9.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

9.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

9.5. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

9.7. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste organizarea concursului si acordarea premiilor.

9.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea proprie sau a marcii  Hell Energy sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

9.9. Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

10. Diverse

 1. Participarea la Concurs implica acceptarea prezentului Regulament.
  1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre Agentie in calitate de imputernicit, in vederea inscrierii si participarii la Concurs, validarii si atribuirii premiilor.
  1. Tuturor participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului cererea prin e-mail la adresa: marketing@hellenergy.ro
  1. Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit pe pagina de Facebook Hell Energy Romania –  https://www.facebook.com/hellenergyro.

ACT ADITIONAL NR. 1


La Regulamentul Oficial al Concursului

„Castiga 10 kituri de produse ENERGY COFFEE si accesorii semnate de Zuleyka Rivera, organizat de societatea ”HELL ENERGY Hungary Ltd.”,

prin PR.IN Grup, in calitate de agentie,

autentificat sub nr. 955 din data de 9.12.2021,

de Biroul Individual Notarial „Danila” cu sediul in Bucuresti.

Organizatorul concursului Castiga 10 kituri de produse ENERGY COFFEE si accesorii semnate de Zuleyka Rivera, organizat de societatea ”HELL ENERGY Hungary Ltd., prin agentia de comunicare S.C. PR.IN Grup SRL societate juridica romana, cu sediul în România, Strada Popa Savu nr. 16, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9794/2003, CUI RO 15602233, denumita in continuare „Agentie”, care desfasoara Concursul cu premii Zuleyka Rivera in numele si pentru societatea HELL ENERGY Hungary Ltd., cu sediul social în Budapesta, Strada Andrássy út nr. 126, inregistrata sub numărul 13324223-4-44, cu cod de identificare fiscala HU17782263 „Organizator„,

a decis modificarea Regulamentului Oficial al Concursului autentificat sub nr. 955 in data de 19.12.2021, de Biroul Individual Notarial “Danila”, in urmatoarele conditii:

 1. Se modifica alineatul 3 din regulament – Perioada de desfasurare a Concursului, astfel:

Concursul se desfasoara in perioada 13-21 decembrie 2021, ora 23.59.

Lista castigatorilor va fi afisata pe data de 22.12.2021 pe pagina de Facebook Hell Energy Romania: https://www.facebook.com/hellenergyro

 • Se modifica alineatul 7.1 din regulament – Premiile, astfel:

In cadrul acestui concurs se acorda 4 premii ce constau in produse ENERGY COFEEE si accesorii semnate de Zuleyka Rivera. Cele 4 premiile constau în:

 • Premiul 1: O șapcă semnată de Zuleyka Rivera, ambasadorul brandului ENERGY COFFEE și 3 băuturi pe bază de cafea și lapte ENERGY COFFEE.
 • Premiile 2, 3 și 4: câte un recipient reutilizabil pentru cafea și câte o băutură pe bază de cafea și lapte semnate de Zuleyka Rivera, ambasadorul brandului ENERGY COFFEE și câte 3 băuturi pe bază de cafea și lapte ENERGY COFFEE.

Prezentul Act Aditional face parte din RegulamentuI Campaniei, pe care il modifică in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate. Modificarile prevazute de prezentul Act Aditional vor fi aduse la cunostinta publicului conform dispozitiilor legale.

Prezentul Act Aditional a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si face parte integranta din Regulamentul Oficial al Concursului respectand intrutotul prevederile acestuia.

Organizator

HELL ENERGY HUNGARY LTD, prin agentia PR.IN Grup SRL, reprezentata legal prin administratorul Tănase Iulia Maria