REGULAMENTUL CONCURSULUI

<<  HELL ENERGY te pune in mișcare vara asta! >>

organizat de societatea ”HELL ENERGY SRL”

in rețeaua de magazine Auchan Romania

și comunicat în magazinele Auchan și pe pagina de Facebook

https://www.facebook.com/hellenergyro/ respectiv pe site-ul https://www.hellenergy.com/ro/

1. Organizator:

Concursul << HELL ENERGY te pune in mișcare vara asta! >> este organizat de Societatea ”HELL ENERGY SRL” (denumit în continuare ”Organizatorul”), cu sediul social în Județul Mureș, localitatea Vidrasau, Parc Industrial nr 1G/4,  înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J26/1346/2006, cu cod de identificare fiscala RO 18963836, reprezentata la încheierea prezentului Regulament de doamna Micsunica Pelaghie, in calitate de Director.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial in cauza este întocmit si făcut public conform legislației aplicabile in Romania.

2.  Locul de desfășurare a Concursului:

Concursul se desfășura exclusiv in magazinele Auchan Romania prevăzute în anexa nr. 1. Premiile vor fi livrate doar pe teritoriul României, în magazinul Auchan stabilit de comun acord cu fiecare câștigător, in prealabil, prin telefon.

3. Perioada de desfășurare a Concursului:

Concursul se desfășoară in perioada 21 iulie 2021 ora 00:00:00 – 03 august 2021 ora 23:59:59.

Lista câștigătorilor va fi afișata in data de 10.08.2021 pe pagina de Facebook Hell Energy Romania: https://www.facebook.com/hellenergyro/

4. Mecanismul Concursului:

4.1.Pentru a se înscrie in Concurs, participanții trebuie sa achiziționeze produse HELL ENERGY (Hell Energy Drink si Hell Energy coffee), disponibile în oricare dintre magazinele Auchan Romania menționate in anexa nr. 1, in valoare minima de 20 de lei, înscrise pe același bon fiscal.

4.2. Înscrierea în concurs se poate face oricând pe perioada derulării concursului, respectiv 21.07.2021 – 03.08.2021, la numărul de telefon 1751 (număr scurt cu tarif normal, valabil doar in rețelele Orange, Vodafone Telekom si Digi din Romania), cu numărul bonului fiscal care sa certifice achiziția produselor Hell Energy, din rețeaua de magazine Auchan Romania menționate in anexa nr. 1, in valoare minima de 20 de lei si sa păstreze acest bon fiscal până la predarea premiului. Fiecare participant va avea asupra lui bonul fiscal și cartea de identitate/pașaportul acestuia in momentul întâlnirii cu echipa Hell Energy pentru predarea premiului.

4.3. Daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar codul unic nu a mai fost înscris anterior in concurs, participantul primește următorul mesaj SMS:

“Cod corect! Ești înscris in Concursul HELL ENERGY te pune in mișcare vara asta!. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Detalii in Regulamentul Oficial.”

4.4. Daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar codul unic a mai fost înscris anterior in concurs, participantul primește următorul mesaj SMS:

“Cod dublat! Ești deja înscris in Concursul HELL ENERGY te pune in mișcare vara asta! Păstrează bonul fiscal pentru validare. Detalii in Regulamentul Oficial.”

4.5. Daca codul unic nu a fost scris în forma corectă, participantul primește următorul mesaj SMS:

“Cod incorect! Vă rugăm să reintroduceți codul bonului fiscal corect și complet din rubrica, <<număr bon>> de pe bonul fiscal. Detalii in Regulamentul Oficial.”

4.6. Participantul concursului trebuie sa fie dispus sa se întâlnească pentru predarea premiului într-unul dintre magazinele Auchan Romania menționate in anexa nr. 1, stabilit împreuna cu organizatorul.

4.7. Organizatorul își rezerva dreptul de a nu valida înscrierea in concurs a participanților ce nu respecta condițiile concursului.

4.8. Prin înscrierea la concurs participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează ca are vârsta minima împlinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte acest lucru.

4.9. Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator), in orice moment, daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera înscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevărate si corecte.

4.10. In cazul descoperirii oricăror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica cu vârsta minima împlinita de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs angajații Organizatorului, membrii echipei organizatoare, precum si soțul/soția si rudele de gradul I si II ai acestora.

6. Desemnarea câștigătorilor:

6.1. Câștigătorii concursului vor fi desemnați prin tragere la sorti, prin intermediul platformei https://www.tragerilasorti.ro/ care asigura caracterul aleatoriu al acestei operațiuni și desemnarea câștigătorului în timpi reali. După extragerea celor 15 potențiali câștigători, vor fi extrase cate 1 rezervă pentru fiecare dintre aceștia, la care se va apela in cazul in care un potențial câștigător nu poate fi validat.

6.2. Acordarea premiilor se va realiza în ordinea extragerilor, începând cu premiile constând în 8 trotinete electrice Xiaomi MI Pro2 și continuând cu 7 boxe JBL Party box 310 până la epuizarea fiecărui tip de premiu.

6.3. Pentru validarea câștigătorilor, fiecare dintre aceștia va fi contactat de organizator, printr-un apel vocal și printr-un mesaj privat pe numărul de telefon furnizat in prealabil pentru confirmarea participării, comunicarea datelor personale și pentru a stabili ziua, ora si locul (cel mai apropiat magazin Auchan Romania menționate in anexa nr. 1 de câștigător) unde se poate întâlni cu echipa Hell Energy pentru înmânarea premiului. Pentru a fi validat, în cazul în care nu va putea fi contactat prin apel vocal, câștigătorul este obligat să contacteze echipa Hell Energy la numărul de telefon furnizat prin mesaj până la data de 17.08.2021.

6.4. Verificarea câștigătorilor va fi realizată până în data de 20.08.2021. Daca organizatorul nu poate lua legătura cu un potențial câștigător sau nu îl validează pana la data de 17.08.2021, premiul nu va fi validat si Organizatorul va apela la lista de rezerve extrase conform pct. 6.1 de mai sus. Premiul câștigătorului nevalidat va fi acordat următoarei persoane in ordinea extragerii. Procedura va fi repetata pana la stabilirea câștigătorului final si/sau epuizarea numărului de premii.

6.5. Lista cu numele celor 15 potențiali câștigători va fi publicata pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/hellenergyro/ la data de 20.08.2021.

6.6. În cazul neacceptării premiului sau refuzului câștigătorului de acordare a premiului la momentul întâlnirii cu echipa Hell Energy SRL, așa cum este prevăzut la pct. 7.3, premiul va fi acordat următorului potențial câștigător în ordinea rezervelor existente.

6.7.  În cazul în care premiile nu vor fi epuizate în urma validării câștigătorilor se va proceda la o nouă extragere în termen de 5 zile de la epuizarea rezervelor, în aceleași condiții, termenele de verificarea noilor câștigători neputând depăși 5 zile de la efectuarea extragerii.

6.8. Prin participarea la concurs, câștigătorii își exprima acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor cu caracter personal, precum si a fotografiilor realizate împreuna cu echipa Hell Energy SRL in momentul înmânării premiilor, conform unui acord de GDPR separat, pe care îl vor semna la fata locului.

7. Premiile

 • In cadrul acestui concurs se acorda 15 premii constând în:
 • Premiile 1 pana la 8: 8 trotinete electrice Xiaomi MI Pro2
 • Premiile 8 pana la 15: 7 boxe JBL Party box 310
  • Un participant poate sa câștige un singur premiu in cadrul acestui concurs.
  • Un premiu acordat nu poate fi înlocuit cu alte bunuri sau produse si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani; in cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de premiu (prin refuz înțelegând-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu, dar fără a se limita la situațiile in care câștigătorul refuza preluarea premiului de la reprezentantul Organizatorului, refuza semnarea procesului-verbal de predare-primire, acord GDPR etc.), așa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervând-si dreptul de a apela la rezervele extrase conform prezentului regulament. Orice alte cheltuieli sau obligații de orice alta natură, în legătura cu intrarea câștigătorului in posesia premiului, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor. In cadrul acestui concurs, nu este posibila înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte.
  • Premiile vor fi acordate câștigătorilor sub condiția ca aceștia sa nu fie descalificați ca urmare a nerespectării prezentului regulament.
  • Valoarea totala a premiilor este de 30,000 lei inclusiv TVA.

8. Protecția datelor personale:

8.1. Organizatorul – in calitate de Operator, prelucrează datele personale ale Participanților in conformitate cu legislația aplicabila in domeniul prelucrării datelor cu caracter personal –  Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR, in următoarele condiții:

Identitatea operatorului de date

8.2. Datele transmise de participanți sunt prelucrate de HELL ENERGY SRL, cu sediul social în Județul Mureș, localitatea Vidrasau, Parc Industrial nr 1G/4. Județ Mureș, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J26/1346/2006, având cod fiscal RO 18963836, denumita in continuare Operator și sunt publicate pe adresa https://www.hellenergy.com/regulamentul-concursului/ .

Scopurile prelucrării

8.3. Datele cu caracter personal furnizate in cadrul Concursului sunt prelucrate de către Operator, in următoarele scopuri:

8.4. Daca persoanele care doresc sa participe si/sau câștigătorii refuza sa furnizeze datele solicitate pentru înscriere si/sau validare, aceștia nu vor fi înscriși in Concurs sau nu vor fi validați pentru a li se  acorda premiile.

Temeiul juridic al prelucrării datelor personale

8.5. Pentru scopul organizării Concursului si al gestionarii înscrierilor, precum si pentru validarea câștigătorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimțământului participanților (GDPR 6.1.a).

Datele prelucrate

8.6. In cazul câștigătorilor premiilor acordate prin tragere la sorti se prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, număr telefon, materiale foto sau video cu fiecare câștigător, in scopul comunicării concursului sau rezultatelor concursului, inclusiv ulterior derulării acestuia, pe o perioada de 5 luni după acordarea premiului. Câștigătorul care a primit premiul este de acord să fie fotografiat/filmat cu ocazia înmânării premiului și cu publicarea acestor materiale în scop publicitar de către Hell Energy SRL pe o perioada de 5 luni după acordarea premiului.

Perioada prelucrării

8.7. Datele participanților se stochează pe o perioada de 150 de zile de la terminarea concursului.

Modul de prelucrare

8.8. Pentru scopul Concursului, datele vor fi colectate si stocate in baza de date a participanților (a persoanelor înscrise pentru participarea la tragerea la sorti si desemnarea câștigătorilor). Datele personale colectate sunt procesate de Hell Energy SRL pentru organizarea extragerii, validarea câștigătorilor, contactarea acestora si predarea premiilor. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidențialitate

8.9. Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Hell Energy SRL. Datele nu vor fi transferate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția numelui si prenumelui ce vor fi făcute publice conform O.G. 99/2000, republicata actualizata in anul 2015 si a situațiilor în care Operatorul este obligat de lege să dezvăluie asemenea date personale către autorități.

Drepturile persoanelor vizate

8.10. În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul de a solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Are de asemenea dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Modalități de exercitare a drepturilor

8.11. Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Operatorul prin e-mail transmis la adresa: marketing@hellenergy.ro

9. Litigii:

9.1. Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

9.2. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților asupra premiilor câștigate de către participanți.

9.3. Organizatorul nu își asuma nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a rețelelor de Internet sau în cazul în care câștigătorul nu contactează echipa Hell Energy până la data de 17.08.2021 la numărul de telefon furnizat prin mesaj.

9.4. Organizatorul nu își asuma nicio răspundere in cazul in care ii sunt comunicate de către participanții la concurs informații false sau eronate.

9.5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități in derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

9.6. Organizatorul își asuma responsabilitatea numai in ceea ce privește organizarea concursului si acordarea premiilor.

9.7. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o forma pentru conținutul generat si pentru utilizatorii înscriși in acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acesta acțiune.

10. Diverse

 1. Participarea la Concurs implica cunoașterea si acceptarea prezentului Regulament.
  1. Prin comunicarea datelor personale in modalitățile indicate in mod expres prin Regulament, participanții si câștigătorii își exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de către Agenție in calitate de împuternicit, in vederea înscrierii si participării la Concurs, validării si atribuirii premiilor.
  1. Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere in fata unei autorități de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite Organizatorului cererea prin e-mail la adresa: marketing@hellenergy.ro
  1. Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit la adresa URL www.hellenergy.com/regulamentul-concursului/

Organizator

HELL ENERGY SRL, reprezentata legal prin director Pelaghie Micșunica

Anexa nr. 1 a Concursul << HELL ENERGY te pune in mișcare vara asta! >>

Magazinele Participante la Concurs

Cod magazinNume magazinAdresa magazin
001AUCHAN TITANBd. 1 Decembrie 1918, nr.33A, sector 3, Bucuresti, 032455
002AUCHAN TARGU MURESStr. Gheorghe Doja, Nr.24,Targu Mures, 540342
003AUCHAN PITESTIDN65B Nr.F4, Sat Geamana, Comuna Bradu, Jud. Arges, 117140
004AUCHAN CLUJStr. Alexandru Vaida Voievod, Nr.53-55, Iulius Mall,Cluj-Napoca, 400436
007AUCHAN TIMISOARAStr. Demetriade, nr.1, Iulius Mall,Timisoara, 300088
008AUCHAN CONSTANTABd. Aurel Vlaicu, Nr. 220, Constanta, 900498
009AUCHAN SUCEAVAStr. Calea Unirii, nr.22, Iulius Mall Suceava, 720018
010AUCHAN MILITARIBd. Iuliu Maniu, Nr.546-560, Mall Militari, Sector 6,Bucuresti, 061129
011AUCHAN  IASIStr Palas, nr 5C, Cladirea D1-D2, Spatiul Comercial AD2-1, Iasi, 700051
012AUCHAN CRAIOVACalea Bucuresti Nr. 80, Electroputere Parc, Craiova, 200440
013AUCHAN CRANGASIBdul Constructorilor, nr.16A, Sector 6, BUCURESTI, 060511
014AUCHAN DRUMUL TABEREIStrada Brasov, nr. 25, Sector 6, Bucuresti, 061444
018AUCHAN BRASOV CORESIStrada Turnului Nr. 5, Brasov, Judetul Brasov, 500152
030AUCHAN BERCENIDrumul Dealul Bisericii nr. 67-109, sector 4, Bucuresti, 042157
031AUCHAN COTROCENIStrada Vasile Milea nr. 4, sector 6, Bucuresti, 061344 
032AUCHAN PALLADYBd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3, Bucuresti, 032258
033AUCHAN VITANCalea Vitan nr. 236, sector 3, Bucuresti, 031294
034AUCHAN BACAUCalea Republicii nr. 181, Bacau, judetul Bacau, 600304 
035AUCHAN BAIA MAREBd. Bucuresti nr. 144, Baia Mare, judetul Maramures, 430013 
036AUCHAN BRASOV VESTSoseaua Cristianului nr. 5, Brasov, judetul Brasov, 500053 
037AUCHAN CLUJ NORDBd. Muncii nr. 1-15, Cluj Napoca, judetul Cluj, 400641 
038AUCHAN CONSTANTA SUDSoseaua Mangaliei nr. 195A, Constanta, judetul Constanta, 900082 
039AUCHAN CRAIOVA CRAIOVITACalea Severinului, Craiova, judetul Dolj, 200233
040AUCHAN DEVACalea Zarandului nr. 87, Deva, judetul Hunedoara, 330182 
041AUCHAN GALATIBd. Galati nr. 3A, Galati, judetul Galati, 800654 
042AUCHAN ORADEAStrada Ogorului nr. 171, Oradea, judetul Bihor, 410554 
043AUCHAN PITESTI GAVANAStrada Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, judetul Arges, 110104 
044AUCHAN PLOIESTIStr. nr. 1200, sat Blejoi , comuna Blejoi, judetul Prahova, 107070
045AUCHAN SATU MAREDrumul Carei nr. 77-79, Satu Mare, judetul Satu Mare, 440187 
046AUCHAN SIBIUSos. Sibiului, Nr. 5, Selimbar, Sibiu, 557260
047AUCHAN TARGU MURES SUDBd. 1 Decembrie 1918 nr. 291, Targu Mures, judetul Mures, 540510 
048AUCHAN TIMISOARA NORDCalea Aradului nr. 56/A, Timisoara, judetul Timis, 300291 
049AUCHAN TIMISOARA SUDCalea Sagului nr. 223, sat Chisoda, comuna Giroc, judetul Timis, 307221